Mẫu biểu cho học viên cao học

21/05/2018

Danh mục các biểu mẫu dành cho học viên cao học được đăng tải phía dưới bao gồm:

1. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/10%20Mau%20de%20cuong%20chi%20tiet%20luan%20van%20cn%20thong%20tin.doc

2. Mẫu báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/11%20Mau%20bao%20cao%20tien%20do%20luan%20van%20thac%20si.doc

3. Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/12%20Don%20xin%20bao%20ve%20luan%20van%20thac%20si.doc

4. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/2_TEMPLATE%20OF%20MA%20THESIS%202019.doc

5a. Mẫu bìa luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/5_1%20Mau%20bia%20luan%20van%20quan%20tri%20kinh%20doanh.doc

5b. Mẫu bìa luận văn thạc sĩ ngành Kế toán http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/5_2%20Mau%20bia%20luan%20van%20ke%20toan.doc

6. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/14_1%20Huong%20dan%20trinh%20bay%20luan%20van%20thac%20si%20nganh%20quan%20tri%20kinh%20doanh.doc

7. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Viễn thông http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/15%20Huong%20dan%20trinh%20bay%20luan%20van%20thac%20si%20nganh%20kt%20dien%20tu%20va%20kt%20vien%20thong(1).doc

8. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/16_%20Huong%20dan%20trinh%20bay%20luan%20van%20thac%20si%20nganh%20Luat%20Kinh%20te.doc

9. Mẫu bìa luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/17%20Bia%20luan%20van%20cong%20nghe%20thong%20tin(1).doc

10. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/17%20Huong%20dan%20trinh%20bay%20luan%20van%20cong%20nghe%20thong%20tin.pdf

11. Mẫu trang xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/17%20Mau%20trang%20xac%20nhan%20chinh%20sua%20luan%20van%20cn%20thong%20tin.doc

12. Thông báo cộng điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với học viên có bài báo khoa học, công trình khoa học http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/18%20Thong%20bao%20cong%20diem%20bai%20bao.pdf

13. Lý lịch Khoa học cho học viên cao học http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/1_%20Ly%20lich%20khoa%20hoc%20cho%20hoc%20vien.doc

14. Tờ khai học viên cao học http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/2%20To%20khai%20hoc%20vien.doc

15. Thông báo thủ tục sau bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ năm 2018 http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Thong%20bao%20thu%20tuc%20sau%20bao%20ve%20nam%202018.pdf

16. Tờ khai nộp tài liệu luận văn sau bảo vệ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/20_2%20To%20khai%20nop%20tai%20lieu%20sau%20bao%20ve.doc

17. Hướng dẫn viết tóm tắt luận văn http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/20_3%20Huong%20dan%20viet%20tom%20tat%20luan%20van%20thac%20si.doc

18. Mẫu trang xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/file_mau/21%20Mau%20trang%20xac%20nhan%20chinh%20sua%20luan%20van.doc

19. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/1_M_A%20THESIS%20PROPOSAL_3-2019.doc

20. Giấy chứng nhận học viên cao học http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/3%20Giay%20chung%20nhan%20hoc%20vien%20cao%20hoc(1).doc

21. Mẫu giấy giới thiệu thực tập cho học viên cao học http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/4%20Mau%20giay%20gioi%20thieu%20thuc%20tap.doc

22. Mẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ các ngành lần 1 http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/6_%20Mau%20dang%20ky%20de%20tai%20luan%20van%20lan%201.doc

23. Mẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ các ngành lần 2 http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/6_2%20Mau%20dang%20ky%20de%20tai%20luan%20van%20lan%202.doc

24. Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ và đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/7%20Mau%20don%20xin%20thay%20doi%20de%20tai%20luan%20van.doc

25. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/9%20Mau%20de%20cuong%20chi%20tiet%20luan%20van%20thac%20si.doc

26. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập và đơn xin học tiếp http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Mau%20don%20xin%20bao%20luu%20ket%20qua%20hoc%20tap(1).doc

27. Mẫu đơn xin hoãn thi học phần http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Mau%20don%20xin%20hoan%20thi%20hoc%20phan.doc

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội